03/12/2011 10:33:08 AM

A.1.4 Quản lý đào tạo và phát triển

(Lượt xem: 3670)


I. MỤC ĐÍCH:
Khóa học thiết kế nhằm giới thiệu với học viên kiến thức và các khái niệm cơ bản về đào tạo và quản lý đào tạo; trang bị những kỹ năng và kỹ thuật về điều tra nhu cầu, thiết kế chương trình, tổ chức đào tạo, kiểm tra học viên và đánh giá chương trình đào tạo; qua đó nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đào tạo năng lực cho cán bộ, công chức trong môi trường cải cách hành chính hiện nay.

II. THỜI LƯỢNG: 5 ngày học

III. ĐỐI TƯỢNG: Các lãnh đạo cơ quan và đơn vị; công chức thuộc tổ chức và cán bộ; các giảng viên. Mỗi lớp 30 người.

IV. KẾT QUẢ HỌC TẬP: sau khóa học này, học viên sẽ có thể:
- Trình bày được yêu cầu về năng lực và qui trình đào tạo năng lực cho cán bộ, công chức;
- Phân biệt được vai trò nhà quản lý trong đào tạo và phát triển;
- Vận dụng được một số kỹ thuật cơ bản để điều tra và phân tích nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức;
- Thiết kế được chương trình đào tạo năng lực (Competency based training);
- Tổ chức thích hợp khóa đào tạo;
- Kiểm tra, đánh giá chương trình đào tạo;
- Lựa chọn đơn vị thực hiện đào tạo thích hợp với yêu cầu.

V. NỘI DUNG:
- Tổng quan về đào tạo
- Chức năng quản lý đào tạo
- Quy trình đào tạo: Đánh giá nhu cầu; thiết kế nội dung chương trình; tổ chức đào tạo; đánh giá đào tạo.
- Phong cách học tập của học viên và môi trường đào tạo
- Phương pháp đào tạo tích cực, lấy học viên làm trung tâm
- Đánh giá chương trình đào tạo
- Kỹ năng tổ chức khóa đào tạo
- Lựa chọn đơn vị cung cấp đào tạo

Nội dung này được chi tiết hóa thành các ngày giảng chi tiết

VI. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO: Khoá học áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học viên làm trung tâm. Bên cạnh việc cung cấp các kiến thức cập nhật liên quan đến nội dung giảng dạy, giảng viên sẽ đóng vai trò là người tạo môi trường và hướng dẫn các cuộc thảo luận nhóm, tư vấn cho học viên về các vấn đề mà học viên nêu ra.

VII. GIẢNG VIÊN:
- TS. Nguyễn Khắc Hùng
- PGS. TS. Lê Thị Vân Hạnh
- ThS. Ngô Thị Mai Hương

(HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NẾU BẠN CÓ NHU CẦU)

Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...