25/07/2013 11:38:27 AM

Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh

(Lượt xem: 3280)

Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh

1. Mục đích:

Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây dựng chương trình đào tạo thông qua: (i) phân tích thực trạng năng lực và đánh giá chi tiết nhu cầu đào tạo công chúc hành chính Thành phố HCM; (ii) xây dựng lộ trình phát triển năng lực công chức thành phố đến năm 2020 và kế hoạch đào tạo năng lực gắn với kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Thành phố đến năm 2015 và (iii) xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo bồi dưỡng thí điểm cho công chức hành chính Thành phố HCM.

2. Cơ quan tài trợ: Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).

3. Thời lượng: Tháng 8/2009 – tháng 2/2011 (2 giai đoạn)

4. Phương pháp và trình tự thực hiện:

Phương pháp thực hiện:

     - Thu hút khách hàng tham gia quá trình tư vấn kỹ thuật để khuyến khích tính sở hữu đối với các kết quả và sản phẩm tư vấn;

     - Sử dụng các kỹ thuật có sự tham gia của các đối tác và các bên hưởng lợi đến mức có thể;

     - Chuyển giao các kỹ thuật và kỹ năng cho nhân viên các cơ quan thụ hưởng để tăng cường tính tự chủ và duy trì năng lực về lâu dài.

Trình tự thực hiện:

     - Khởi động: Với các công việc: (i) thống nhất với khách hàng về phương pháp luận nghiên cứu; (ii) hoàn chỉnh kế hoạch làm việc cũng như các tiêu chí chất lượng để theo dõi tiến độ và sản phẩm của công việc.

     - Nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu kỹ các tài liệu liên quan làm các đầu vào cho mục đích nghiên cứu.

     - Điều tra thực địa với báo cáo đánh giá nhu cầu đào tạo.

     - Xây dựng lộ trình nâng cao năng lực và lên kế hoạch đào tạo

     - Xây dựng 20 mô đun đào tạo năng lực cho công chức.

5. Các chuyên gia:

     - TS. Nguyễn Khắc Hùng Trưởng nhóm Chuyên gia tư vấn

     - TS. Donald Curtis Chuyên gia Tư vấn Quốc tế

     - Th.S. Nguyễn Tiến Dũng Chuyên gia Tư vấn trong nước

     - TS. Phạm Thị Bích Hoa Phó trưởng nhóm Chuyên gia Tư vấn

     - TS. Đào Đăng Kiên Chuyên gia Tư vấn trong nước

     - TS. Tần Xuân Bảo Chuyên gia Tư vấn trong nước

     - Th.S. Lê Duy Quang Chuyên gia Tư vấn trong nước

6. Kết quả:

1. Báo cáo 1 (Báo cáo khởi động): Làm rõ phương thức tiếp cận của nhóm chuyên gia, kế hoạch công tác, phương pháp luận để tiến hành điều tra về trình độ và nhu cầu đào tạo của công chức các cấp trong Thành phố.

2. Báo cáo 2 (Báo cáo xác định nhu cầu đào tạo): Xác định thực trạng, trình độ năng lực và đánh giá nhu cầu đào tạo của đội ngũ công chức các cấp khác nhau; hiện trạng các chương trình đào tạo và năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo công chức của Thành phố.

3. Báo cáo 3 (Báo cáo chính):

     - Lộ trình phát triển năng lực công chức đến năm 2020;

     - Kế hoạch đào tạo công chức 5 năm (2010 – 2015);

     - Các nguyên tắc và phương pháp luận xây dựng kế hoạch đào tạo.

4. Báo cáo 4: Gồm các kết quả phân tích nhu cầu đào tạo và chương trình 20 mô đun đào tạo bồi dưỡng cho 4 nhóm đối tượng học viên, gồm:

     - Lãnh đạo các sở ngành cấp Thành phố (Giám đốc, Phó Giám đốc sở),

Chủ tịch và Phó Chủ tịch quận, huyện;

     - Các công chức thừa hành (Trưởng, Phó Phòng và chuyên viên chính);

     - Chuyên viên mới tuyển và nhân viên hành chính;

     - Công chức cấp phường/xã (công chức chủ chốt).

Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...