25/07/2013 11:40:58 AM

Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra

(Lượt xem: 3513)

Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra

1. Mục đích:

Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ và dữ liệu bài tập tình huống cho 03 chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho ba ngạch thanh tra (công chức làm công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra viên chính; thanh tra viên cao cấp).

2. Cơ quan Chủ quản:

     - Ban Quản lý Dự án Tăng cường Năng lực ngành Thanh tra (POSCIS) thuộc Thanh tra Chính phủ;

     - Phối hợp: Trường Cán bộ Thanh tra.

3. Thời gian: Tháng 7/2012 – tháng 3/2013)

4. Phương pháp thực hiện:

     - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các văn bản, tài liệu liên quan đến chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra thuộc ba đối tượng cán bộ thanh tra (thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp và công chức làm công tác thanh tra chuyên ngành);

     - Nghiên cứu chương trình đạo tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hiện tại thuộc ba đối tượng cán bộ thanh tra nêu trên;

     - Dự thảo chương trình khung cập nhật cho chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho ba đối tượng cán bộ thanh tra nêu trên;

     - Tổ chức các cuộc họp tham vấn với Nhóm Công tác của Trường Cán bộ Thanh tra trong quá trình xây dựng các tài liệu tư vấn;

     - Biên soạn tài liệu đào tạo cho ba ngạch thanh tra theo chương trình đã thống nhất;

     - Xây dựng các báo cáo tư vấn theo kế hoạch đã thoả thuận gửi cho BQL Dự án và lãnh đạo nhà trường.

5. Các chuyên gia:

     1. TS. Nguyễn Khắc Hùng Trưởng nhóm

     2. TS. Nguyễn Xuân Nguyên Chuyên gia

     3. PGS. TS. Vũ Duy Yên Chuyên gia

     4. PGS. TS. Trần Văn Nam Chuyên gia

     5. TH.S. Nguyễn Tiến Dũng Chuyên gia

     6. CVCC. Trần Quốc Trượng Chuyên gia

     7. Các chuyên gia trong ngành thanh tra và một số giảng viên Trường Cán bộ Thanh tra

6. Kết quả:

     1. Báo cáo dự thảo khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho 3 nhóm đối tượng (thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp và công chức làm công tác thanh tra chuyên ngành);

     2. Khung chi tiết chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho 3 nhóm đối tượng cán bộ thanh tra;

     3. Tài liệu 39 mô đun đào tạo bồi dưỡng cho 3 nhóm đối tượng cán bộ thanh tra (gồm cả bài tập tình huống và các báo cáo bổ trợ).

Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...