07/04/2018 16:56:06 PM

Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)

(Lượt xem: 2355)

1. Bối cảnh và mục tiêu:

“Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính phủ Đan Mạch (thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA) và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam hỗ trợ một số tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên được thực hiện từ cuối năm 2007 đến 2014.

Chương trình được thực hiện theo 2 giai đoạn:

-         Giai đoạn I (từ 2007 đến 2011) hỗ trợ 4 tỉnh:  Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Đắk Nông.

-         Giai doạn II (từ 2012 dến 2014): Hỗ trợ 5 tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Đắk Lắk[1] và Đắk Nông.

Được kế thừa và phát triển trên cơ sở kết quả của giai đoạn I, với 2 Trụ cột (hỗ trợ tăng cường năng lực tổ chức thực hiện CCHC và hỗ trợ tăng cường năng lực quản trị nhà nước địa phương), Chương trình được mở rộng ở Giai đoạn II với mục tiêu hỗ trợ các tỉnh:

 • Tăng cường năng lực quản lý thực hiện chương trình CCHC hướng vào kết quả và có sự tham gia của người dân và các đối tác địa phương;
 • Tiếp tục tăng cường năng lực đảm bảo các kết quả CCHCC đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo, cân bằng giới, phát triển dân tộc thiểu số nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững và bảo vệ môi trường;
 • Thực hiện các sáng kiến CCHC quan trọng của Chương trình CCHC quốc gia và của các tỉnh để rút ra các bài học và kinh nghiệm thực tiễn.

    

2. Phương thức thực hiện:

Chương trình được tổ chức thực hiện theo phương thức quốc gia điều hành (national execution), theo đó, mọi công việc xây dựng và quản lý thực hiện các hoạt động CCHC của các tỉnh được thực hiện theo các quy chế quy định của Chính phủ và Ban Chỉ đạo CCHC ở Trung ương (thông qua Bộ Nội vụ).

Về tài chính, Chương trình được thực hiện theo phương thức hỗ trợ ngân sách (budget support), theo đó, mỗi bên (DANIDA và mỗi tỉnh) đóng góp 50% vào ngân sách thực hiện kế hoạch CCHC của tỉnh hàng năm. Ngân sách hỗ trợ của DANIDA được chuyển cho ngân sách CCHC của các tỉnh, và mọi chế độ chi tiêu được thực hiện theo quy chế và quy định về tài chính của Việt Nam.

Ban Chỉ đạo CCHC các tỉnh (đứng đầu là Chủ tịch UBND tỉnh) và DANIDA thông qua Đại Sứ quán Đan Mạch (đứng đầu là Ngài Đại sứ) chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Chương trình. Thông qua cơ chế họp Ban Chỉ đạo Chương trình hàng năm, hai bên đánh giá kết quả và hiệu quả thực hiện kế hoạch CCHC của năm cũ, và thông qua nôi dung và tài chính kế hoạch CCHC của năm tiếp theo.

Sở Nội vụ các tỉnh là cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm. Thông qua các hội nghị chia sẻ CCHC (Benchmarking Workshops) và các Diễn đàn Đối thoại Chính sách được tổ chức hàng năm, các tỉnh chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn và các bài học có giá trị về CCHC với nhau, và với Ban Chỉ đạo CCHC TW. 

 

3. Thời gian: Chương trình được thực hiện theo 2 giai đoạn:

-         Giai đoạn I:    Từ 2007 đến 2011.

-         Giai doạn II:  Từ 2012 đến 2014.

Cuộc họp đánh giá và kết thúc Chương trình được tổ chức tại Văn phòng Quốc hội ngày 26/5/2015 với sự tham gia của ngài Đại sứ Đan Mạch, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các tỉnh trong Chương trình và Nhóm chuyên gia tư vấn trong nước (NPST).

4. Nhóm chuyên gia MCaD:

Chuyên gia của MCaD được tuyển dụng với vai trò là Nhóm Chuyên gia Hỗ trợ Chương trình (National Programme Supporting Team - NPST), gồm:

 1. TS. Nguyễn Khắc Hùng           Trưởng nhóm.
 2. TS. Yeow Hua Poon                 Chuyên gia quốc tế.
 3. ThS. Nguyễn Tiến Dũng           Chuyên gia cấp cao về CCHC.
 4. TS. Nguyễn Xuân Nguyên        Chuyên gia
 5. ThS. Phạm Anh Tuấn               Chuyên gia Theo dõi Đánh giá (tham gia giai đoạn I)
 6. ThS. Đỗ Xuân Trường              Chuyên gia (tham gia giai đoạn I).
 7. ThS. Nguyễn Thị Hồng Hiếu    Trợ lý.

5. Nhiệm vụ của Nhóm Chuyên gia: Nhóm Chuyên gia được giao nhiệm vụ:

-         Hỗ trợ các tỉnh tăng cường năng lực xây dựng, quản lý và phối hợp thực hiện kế hoạch CCHC trên cơ sở hướng vào kết quả và có sự tham gia của các đối tác liên quan;

-         Hỗ trợ các tỉnh tổ chức thực hiện các ưu tiên CCHC;

-         Hỗ trợ các tỉnh thí điểm các sáng kiến CCHC mang tính đột phá;

-         Hỗ trợ tổ chức chia sẻ, tổng kết, đánh giá, tư liệu hoá các kết quả và các bài học kinh nghiệm đạt được từ thực hiện Chương trình;

-         Phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức chia sẻ các bài học và các thực tiễn tốt của Chương trình với các địa phương khác;

-         Hỗ trợ Đại Sứ quán Đan Mạch và 5 tỉnh chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp của Ban chỉ đạo và các diễn đàn Đối thoại Chính sách về Cải cách Hành chính.

6. Các kết quả đạt được:

Qua 2 giai đoạn thực hiện, Chương trình đã đạt được các kết quả trên 3 lĩnh vực mục tiêu như sau:

a. Nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch và quản lý thực hiện CCHC hướng vào kết quả, có sự tham gia của người dân và các đối tác địa phương.

-         Cán bộ chuyên ngành CCHC sở Nội vụ và các cán bộ chịu trách nhiệm về CCHC các sở ngành của 5 tỉnh, qua tham gia các chương trình tập huấn do chương trình GOPA thiết kế và tổ chức, đã học được kiến thức và kỹ năng trên các lĩnh vực: xây dựng và quản lý kế hoạch theo kết quả nói chung và trong lĩnh vực CCHC nói riêng; điều tra đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ một cửa, đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ công… Nhiều chuyên viên đã trưởng thành và tiến bộ qua đào tạo và thực tiễn thực hiện Chương trình, đã được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý chủ chốt các phòng ban ở các sở, ngành cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện, giúp duy trì và mở rộng các kết quả của Chương trình.

-         Qua đào tạo và thực tế công việc, các tỉnh đã thực hiện xây dựng chiến lược CCHC dài hạn và kế hoạch CCHC hàng năm theo phương thức hướng vào kết quả (result-based management) với mục tiêu, các chỉ số kết quả và trách nhiệm rõ ràng. 5 tỉnh của Chương trình là các địa phương có kế hoạch CCHC hàng năm với cam kết kinh phí cụ thể trong xây dựng và thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm.

-         Cả 5 tỉnh đều thực hiện theo dõi đánh giá CCHC hàng năm dựa trên các chỉ số mục tiêu và kết quả đã xác định. Công tác theo dõi đánh giá được thực hiện với phương pháp thu thập thông tin dữ liệu, công cụ xác minh khoa học, và thông qua cơ chế trách nhiệm rõ ràng.

-         Các tỉnh (Đắk Nông, Lai Châu…), trong đó nổi bật là Đăk Lăk, tổ chức khảo sát thường kỳ hàng năm mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ công trên các lĩnh vực dịch vụ một cửa, làm cơ sở bài học cho các cải cách tiếp theo.

-         Ngoài việc duy trì và mở rộng thông tin CCHC thông qua các cổng thông tin điện tử hoặc websites, cả 5 tỉnh tổ chức thường kỳ các chương trình thông tin CCHC trên báo, đài và TV địa phương. Đặc biệt, một số tỉnh (Lào Cai, Đắk Lắk và Đắk Nông) tổ chức các cuộc thi tìm hiểu hàng năm về CCHC trong đội ngũ công chức, thanh niên và đồng bào các cộng đồng dân tộc thiểu số. Đắk Lắk tổ chức thường kỳ truyền thông lưu động với nhiều hình thức phong phú tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về CCHC.

b. Tăng cường năng lực đảm bảo các kết quả CCHCC đóng góp tích cực vào giảm nghèo, cân bằng giới, phát triển dân tộc thiểu số nhằm góp phần phát triển KTXH bền vững và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh hỗ trợ tăng cường năng lực thực hiện CCHC trên các lĩnh vực của Chương trình Tổng thể (cải cách thể chế, nâng cao chất lượng dịch vụ công, cải cách tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ công chức, tăng cường năng lực thông tin tuyên truyền CCHC…). Chương trình đã hỗ trợ các tỉnh nâng cao năng lực và chất lượng các hoạt động cải cách trên một số lĩnh vực, và đã đạt được một số kết quả, nổi bật là:

-         Các tỉnh đều đẩy mạnh áp dụng và được chứng nhận kết quả về chất lượng Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO (9001 – 2008) về đổi mới quy trình công việc, đơn giản hoá thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trên các lĩnh vực có tác động tới các mục tiêu phát triển KT-XH gồm: đăng ký đất đai, giấy phép kinh doanh, xây dựng, quy hoạch, phát triển nông thôn, y tế, giáo dục và thể thao.

-         3 địa phương (Lào Cai, Đắk Lắk và Đắk Nông) tổ chức thường xuyên hội nghị hàng năm gặp gỡ đối thoại với các doanh nghiệp. Hoạt động này nhằm chia sẻ các kết quả CCHC và kết quả về năng lực cạnh tranh (thông quaxếp hạng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh - PCI), đồng thời tháo gỡ những vường mắc về các thủ tục và môi trường kinh doanh. Công việc này đã góp phần giúp các tỉnh cải tiến nâng cao rõ rệt chất lượng dịch vụ hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư.

-         Bên cạnh duy trì và cải tiến môi trường quản trị cấp tỉnh (theo Hệ thống Chỉ số Cạnh tranh cấp Tỉnh – PCI), Lào Cai đã xây dựng và áp dụng hệ thống Chỉ số Cạnh tranh cấp huyện (DCI) để so sánh chất lượng dịch vụ đối với doanh nghiệp giữa các huyện trong tỉnh. 

-         Được sự hỗ trợ của các chuyên gia Chương trình, một số địa phương đã được tập huấn hướng dẫn cụ thể hoá về kỹ thuật thực hiện hệ thống công chức theo vị trí việc làm. Đặc biệt Đắk Nông đã được hỗ trợ áp dụng thí điểm ở cấp huyện (Krông Nô).

-         Một số địa phương, thông qua các Trường Chính trị tỉnh (Lào Cai, Điện Biên) cũng đã được tập huấn nâng cao năng lực về phương pháp đào tạo hiện đại, giúp cho công tác đào tạo công chức hướng vào kỹ năng và nâng cao tính thực tiễn gắn với công việc.

-         Một số địa phương cũng đã được tập huấn, và chuyển giao tài liệu tập huấn kỹ năng về Lãnh đạo cấp Phòng (Điện Biên) và Kỹ năng xây dựng cơ cấu công chức theo vị trí việc làm (Đắk Nông). Cán bộ Ngoại vụ và một số giảng viên các cơ sở sở đào tạo địa phương (Đắk Lắk và Lai Châu) được tập huấn ứng dụng tiếng Anh Hành chính trong thực tiễn công tác địa phương.

-         Những nỗ lực và tiến bộ cải cách trên đây, cùng với các thí điểm đột phá (nêu ở phần dưới) đã góp phần nâng cao chỉ số thứ hạng của các tỉnh (thông qua Chỉ số Cạnh tranh Cấp tỉnh – PCI và chỉ số Cải cách Hành chính – PAR Index hàng năm), trong đó Lào Cai và Đăk Lăk là 2 địa phương luôn đứng ở tốp các tỉnh thứ hạng cao và khá. Các kết quả trên cũng góp phần vào việc phát triển KTXH, xoá đói giảm nghèo của các địa phương.

c. Thực hiện các sáng kiến CCHC quan trọng của Chương trình CCHC quốc gia và của các tỉnh để rút ra các bài học và kinh nghiệm thực tiễn.

Điểm đặc biệt của Chương trình là đã giới thiệu và hỗ trợ các tỉnh áp dụng thí điểm sáng kiến cải cách trên một số lĩnh vực, ở các mức độ khác nhau, và đã đạt được một số kết quả cụ thể: 

-         Cả 5 tỉnh đều đã thử nghiệm và áp dụng trong thực tiễn các công cụ và quy trình xây dựng và quản lý thưc hiện kế hoạch CCHC hàng năm theo hướng hướng vào kết quả. Thông qua các hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về CCHC, với sự tham gia của cơ quan quản lý CCHC TW (Bộ Nội vụ), lĩnh vực quản lý cải cách nêu trên đã được đánh giá là có giá trị và được chia sẻ với các địa phương khác ngoài Chương trình.   

-         5 tỉnh đã được giới thiệu hoặc áp dụng Hệ thống Quản lý Thực thi Công việc theo Kết quả (Performance Management System - PMS) trong quản lý và thực hiện cung ứng dịch vụ công trên một số lĩnh vực chủ chốt, cụ thể như sau:

 • Quản lý giáo dục phổ thông: Đăk Lăk đã áp dụng thí điểm PMS tại một trường phổ thông cơ sở (Trường Hoa Mai, huyện Buôn Hồ), tập trung trong lĩnh vực quản lý nội dung chương trình, quản lý chất lượng giáo dục, phát triển cơ sở hạ tầng có sự tham gia của phụ huynh và các đối tác địa phương. Lai Châu đã được giới thiệu hệ thống PMS trong lĩnh vực này.
 • Quản lý xây dựng: Đăk Lăk đã thí điểm và áp dụng trong nhiều năm PMS trong quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và mở rộng sang một số lĩnh vực khác (quản lý rác thải, trật tự đô thị …).
 • Quản lý xúc tiến đầu tư:  Đắk Nông đã được giới thiệu và bắt đầu áp dụng PMS trong công tác kế hoạch phát triển xúc tiến đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (thuộc Sở KHĐT) của tỉnh.
 • Quản lý bảo vệ rừng: Điện Biên đã được giới thiệu các công cụ xây dựng kế hoạch theo PMS về công tác quản lý bảo vệ rừng tại huyện Điện Biên Đông miền núi với nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó gắn công tác mở rộng quy hoạch, bảo vệ rừng với công tác xoá đói giảm nghèo cho người dân địa phương.
 • Quản lý đất đai: Thông qua Sở Tài nguyên Môi trường, tỉnh Lào Cai đã được giới thiệu và áp dụng thí điểm hệ thống PMS trong công tác quản lý nhà nước về đất đai tại sở và tại một số đơn vị quản lý cung cấp dịch vụ cấp tỉnh và huyện.

-         Đắk Lắk, thông qua Sở Y tế, đã được tâp huấn và bắt đầu triển khai áp dụng mô hình quản lý chất lượng cung ứng dịch vụ công đối với bệnh viện.  

-         Chương trình đã tổ chức hàng năm hội thảo chia sẻ kinh nghiệm (Benchmarking Workshop) giữa 5 tỉnh của Chương trình với sự tham gia của Bộ Nội vụ. Chương trình cũng tham gia các cuộc Toạ đàm Chính sách Cấp cao do Bộ Nội vụ và Đại Sứ quán Đan Mạch đồng chủ trì. Tại các diễn đàn này, nhiều kinh nghiệm và bài học từ các công việc và sáng kiến cải cách do Chương trình hỗ trợ đã được chia sẻ vào trao đổi.

-         Một loạt kinh nghiệm và bài học trên các lĩnh vực CCHC và các lĩnh vực thí điểm đã được tư liệu hoá và giới thiệu tại các hội thảo và diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm nêu ở trên, và đã được in ra các đĩa CD-ROM để lưu trữ phục vụ sử dụng lâu dài. Đặc biệt trong đó bao gồm:

 • Kinh nghiệm về xây dựng và quản lý thực hiện kế hoạch CCHC tại cấp tỉnh.
 • Kinh nghiệm triển khai thí điểm Hệ thống Quản lý theo Kết quả (PMS) tài các tỉnh.
 • Tài liệu mẫu về kỹ thuật khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ Một cửa.
 • Các tài liệu tập huấn về xây dựng và quản lý thực hiện kế hoạch CCHC.
 • Tài liệu tập huấn về Hệ thống Quản lý theo Kết quả (PMS).
 • Tài liệu tập huấn về phương pháp đào tạo hiện đại và đánh giá tác động sau đào tạo.


[1] Đắk Lắk được DANIDA hỗ trợ trong 1 Dự án song phương trước đó, từ năm 2003. Theo thỏa thuận giữa hai Chính phủ, tỉnh này sau đó tham gia vào Chương trình GOPA.

Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại để được tư vấn tốt nhất

Dự án
 • Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Dự án JICA-ONA tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội

  Kể...

 • Dự án: Hỗ trợ “Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính (GOPA giai đoạn I & II, 2007 – 2014)
  Quản trị công và Cải cách hành chính (CCHC)” là chương trình do Chính...
 • Gói thầu: Khảo sát dữ liệu cơ bản cho Dự án JICA hỗ trợ tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội
  Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017, JICA đã hỗ trợ thực hiện Dự án Tăng cường...
 • Dự án: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm cho tỉnh Bắc Giang
  Mục đích chung là thiết kế khung chương trình và xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho...
 • Dự án: Xây dựng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính
  Mục đích chung là phát triển và chuyển giao chương trình và tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho công...
 • Dự án: Biên soạn chương trình, tài liệu nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích chung của gói thầu là thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn nội dung tài liệu bồi...
 • Dự án rà soát hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  Mục đích của dự án: Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi...
 • Dự án xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
  Mục đích của dự án: Tư vấn xây dựng chương trình và hệ thống các chuyên đề, báo cáo bổ trợ...
 • Dự án xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
  Mục tiêu của dự án này là: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy, đảm bảo...
 • Dự án phát triển đào tạo năng lực cho công chức Thành phố Hồ Chí Minh
  Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực chính quyền Thành phố HCM trong xây...